Thursday 23rd January – KS1 Parent Workshop – Basic Maths Skills


9.15-10.15am